VMC Junior Clerk Result 2023

VMC Junior Clerk Result 2023

ગૌણ સેવા મંડળ ધ્વારા ૦૪/૧૨/૨૦૨૩ ના રોજ આખરી ફાઇનલ આન્સરકી પ્રસિધ્ધ કરવાનાં આવેલ.

જેમા કુલ ૦૪ પ્રશ્ર્ન રદ કરવામાં આવેલ હોઇ, કુલ ૨૦૦ ગુણ, કુલ ૧૯૬ વચ્ચે વહેચાતા પ્રો-રાતા પધ્ધતિ મુજબ ૦૧ પ્રશ્ર્નના કુલ ૧.૦૨૦ ગુણ નિયત કરવામા આવેલ છે.

સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર તમામ કેટેગરી માટે ૪૦% લધુત્તમ લાયકી ગણના ધોરણને ધ્યાને લઇ સફળ થયેલા લાયક ગણવાપાત્ર ઉમેદવારોની મેરીટ્સ મુજબની યાદી ડાઉનલોડ કરો

(ઉમેદવારો ની કુલ સંખ્યા – ૧૭,૦૬૮ )

કુલ ભરવા પાત્ર જગ્યા – ૫૫૨ જુનિયર ક્લાર્ક

vmc junior clerk result 2023
 • Name – VMC Junior Clerk Results 2023
 • Name of Bord – Gaun Seva Pasandagi Mandal and Vadodra Municipal corporation
 • Name of Post – Junior clerk
 • Number pf posts – 552
 • job Location – Gujarat
 • Exam date – 08/10/2023
 • Mode of Application- online
 • Level of Recruitment – state level
 • category – Results
 • Status – Released on 18/12/2023
 • Official website- https://vmc.gov.in/Recruitment/
 • This Recruitment organised by the vadodra municipal corporation in collaboration with Gaun seva pasandagi mandal (GSSSb) & (VMC) For the Junior Clark Post.

GSSSB VMC Junior Clerk result 2023

Details Given on GSSSB VMC Junior Clark Result 2023

How to Download GSSSB VMC Junior clark result 2023:

 • Firstly, Candidates visit Gaun seva pasandagi mandal(GSSSB) official website https://gsssb.org.in/.
vmc junior clerk result 2023
 • Click on Latest updates
vmc junior clerk result 2023
vmc junior clerk result 2023
 • Go to the view all Manu, and view vmc junior clerk result 2023 in latest notification and then dwonlode

Dwonlode result here

Result:- Click Here


Important links:-


Leave a Comment