RMC Final Answer Key 2024

RMC Final Answer Key 2024

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ધ્વારા તારિખ 31/12/2023 નાં રોજ મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર(પુરૂષ), વેટરનરી ઓફિસર, કેમીસ્ટ અને ક્લોરીન એટેન્ડન્ટની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરિક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્રોના જવાબોની ફાઇનલ આનસર કી ડાઉનલોડ કરો. આવી અન્ય પરીક્ષા લક્ષી માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટ ગુજરાતજોબપોર્ટલ સાથે જોડાયેલા રહો.


માહિતીઃ-

  • Organisation:- RMC (Rajkot Municipal Corporation)
  • Post- Various Posts
  • Post Category- Final Answer Key
  • Date Of Examination:- 31/12/2023

આન્સર કી ડાઉનલોડ કરો

ડાઉનલોડ કરવા – ક્લિક કરો


ઓફિસિયલ વેબસાઇટ

વેબસાઇટ પર જવા- ક્લિક કરો


અગત્યની નોટીસ

  • પેરોવિઝનલ આન્સર કી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પર મૂકી વાઘાં સૂચનો મંગાવવામાં આવેલ, જે વાધાં સૂચનો સામે સાચા જવાબોની “ફાઈનલ આન્સર કી” ઉપર પ્રમાણે મૂકવામાં આવે છે જેની ઉમેદવારોએ નોંધ લવી.

Please Always check and confirm details with official website. Thank You.


RMC Final Answer Key 2024
RMC Final Answer Key 2024

Leave a Comment