GSRTC Call letter 2024

GSRTC Call letter 2024

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમની જાહેરાત ક્રમાંક GSRTC/202324/1 ડ્રાઈવર કક્ષાની OMR આધારીત હેતુલક્ષી લેખીત પરીક્ષા તારિખ 28/01/2024 ના રોજ લેવામાં આવનાર હોઈ, જેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા, તથા તારિખ ૦૪/૦૧/૨૦૨૪ ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરેલ આખરી મેરીટયાદી પૈકીના અરજીત્રકમાં જનરલ કેટેગરી દર્શાવેલ હોય તેવા તમામ ઉમેદવારોએ કોલ લેટરની ઝેરોક્ષ નકલ સાથે રાખી નિગમની વેબસાઈટ પરથી Annexure-B (પરીક્ષા ફી ભરવાનું ચલણ) ડાઉનલોડ કરી તારિખ ૧૯/૦૧/૨૦૨૪ થી તારિખ ૨૫/૦૧/૨૦૨૪ સુધીમાં કોઇ પણ ઇ-પોસ્ટમાં(કચેરી કામકાજ સમય દરમ્યાન) અસલ કોલલેટરની બીજી કોપી રજુ કરીને પરીક્ષા ફી પેટે રૂા.૨૫૦/- તથા વધારાનાં પોસ્ટલ ચાર્જ જમા કરાવી સિક્કા / સ્ટીકર સાથેની રસીદ અસલ કોલલેટર સાથે બીડવાની રહેશે.

અને તે પરીક્ષા સમયે અસલ કોલલેટર સાથે અચુક લાવવાની રહેશે તેમજ કોલલેટરની બીજી નકલ પોસ્ટ ઓફિસના રેકર્ડ માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં આપવાની રહેશે. અન્ય બીજી કોઇ રીતે ફી સ્વિકારવામાં આવશે નહી.

અનુસુચિત જાતી/જન જાતીના ઉમેદવારોએ રહેઠાણનાં સ્થળેથી પરીક્ષાના સ્થળ સુધી આવવા / જવા માટે બસના ફ્રી પાસ માટે નિગમની વેબસાઇટ ઉપર પ્રસિધ્ધ કરેલ Annexure-B ડાઉનલોડ કરી તેમા જરૂરી વિગતો ભરી ફરજ પરનાં કંડક્ટરને રજુ કરવાનું રહેશે. વધુ માહિતી માટે ગુજરાતજોબપોર્ટલ જોતા રહો.

GSRTC Call letter 2024
GSRTC Call letter 2024

માહિતીઃ-

  • ઓર્ગેનાઇઝેશન – GSRTC
  • પોસ્ટ કેટેગરી – GSRTC call letter 2024
  • પોસ્ટ – Driver Post
  • પરીક્ષા તારીખ – 28/01/2024
  • જોઇન ગ્રુપ – ક્લિક કરો

કોલ લેટર ડ્રાઈવર ડાઉનલોડ કરો

ડાઉનલોડ કરવા – ક્લિક કરો


પરીક્ષા ફી ભરવાનું ચલણ ડાઉનલોડ કરો

ચલણ ડાઉનલોડ કરો- ક્લિક કરો


ઓફિસિયલ વેબસાઇટ

GSRTC વેબસાઇટ – ક્લિક કરો


04/01/2024 આખરી મેરીટ યાદી

સંપુર્ણ મેરીટ યાદી- ક્લિક કરો

જનરલ કેટેગરી મેરીટ યાદી- ક્લિક કરો


Leave a Comment